Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

Rpg Μποναμάς – Alaxus, the Minotaur Mage

Αγαπημένος iconic “κακός” όσοι adventurers πέρασαν από τον τάφο του σίγουρα θα το θυμούνται για μια ζωή. Αυτές είναι οι updated στατιστικές του περιβόητου Μινόταυρου – Μάγου στην 3,5 Έκδοση των κανόνων του Dungeons & Dragons. Θα βρείτε τον Alaxus στην περιπέτεια Wrath of the Minotaur που υπάρχει στο ομώνυμο εισαγωγικό βιβλίο της 2ης έκδοσης, από τον Jeff Grubb.

Alaxus, the minotaur mage
Large mostrous humanoid minotaur / Wiz 1
Hit points – 44
Initiatine - +0
Speed – 30 feet
Armor Class – 14
Attack – greataxe +7 melee 3d6+3
Full attack – greataxe +7/+2 3d6+3 and gore +2 1d8+2
Space / reach – 10 feet / 10 feet
Special attacks – powerful charge 4d6+6
Special qualities –scent, darkvision 60 feet, natural cunning
Saves – F/R/W - +6/ +5 / +7
Abilities str/dex/con/int/wiz/cha – 14/10/15/12/10/8
Skills – concetration +6, intimidate +2, knowledge history& arcana +5, listen +7, search +2, spellcraft +5, spot +7
Feats – greatfortitude, power attack, track, summon familiar, scribe scroll
CR – 5
Spells prepared – 0 lvl (detect magic, read magic, light), 1st lvl (shield, magic missile)

Δεν υπάρχουν σχόλια: