Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Horses of the Hyborian Age

H μάχη πάνω σε άλογα είναι πολύ πιο σημαντική - και συχνή! - στο Conan roleplaying σε σχέση με τα υπόλοιπα fantasy rpg. Για αυτό το λόγο, ανάλογα με το υποζύγιο του καθενός, έφτιαξα και τις αντίστοιχες καρτούλες, με τον ίδιο τρόπο που περιέγραψα και με τα fate points. Παρακάτω παραθέτω τις έτοιμες κάρτες με τις στατιστικές (στο σύστημα της Mongoose πάντα) για όλα τα είδη αλόγων της Υβοριανής Εποχής.

Riding Horse

Large animal

Hit points – 19 / DR - 1

Initiatine - +4

Speed – 60 feet (12 squares)

Dodge defense – 12

Base attack / grapple - +2 / +8

Attack – hoof -2 melee 1d4+1

Full attack – 2 hooves -2 melee 1d4+1

Space / reach – 10 ft / 5 ft

Special qualities – low light vision, scent

Saves – F/R/W - +5/ +4 / +2

Abilities str/dex/con/int/wiz/cha – 14/13/15/2/12/6

Skills – listen +4, spot +4

Feats – endurance, run

Cost – 100 sp

A riding horse cannot fight while carrying a rider


Bhalkana Horse

Large animal

Hit points – 32 / DR – 3

Initiatine - +5

Speed – 60 feet (12 squares)

Dodge defense – 13

Base attack / grapple - +3 / +12

Attack – hoof +7 melee 1d8+5

Full attack – 2 hooves +7 melee 1d8+5 and bite +5 melee 1d4+3

Space / reach – 10 ft / 5 ft

Special qualities – low light vision, scent

Saves – F/R/W - +6/ +5 / +2

Abilities str/dex/con/int/wiz/cha – 20/13/15/2/13/6

Skills – listen +5, spot +4

Feats – endurance, run, fleet footed

Cost – 2500 sp – or at least 10.000 sp outside Bhalkhana region

A bhalkhana horse can fight while carrying a rider, but the rider cannot also attack unless he succeeds at a ride check DC 10


Work Horse

Large animal

Hit points –19 / DR - 2

Initiatine - +4

Speed – 50 feet (10 squares)

Dodge defense – 12

Base attack / grapple - +2 / +9

Attack – hoof -1 melee 1d8+1

Full attack – 2 hooves -1 melee 1d8+1

Space / reach – 10 ft / 5 ft

Special qualities – low light vision, scent

Saves – F/R/W - +5/ +4 / +2

Abilities str/dex/con/int/wiz/cha – 16/13/15/2/12/6

Skills – listen +4, spot +4

Feats – endurance, run

Cost – 75 sp

A work horse cannot fight while carrying a rider


Hyborian Warhorse

Large animal

Hit points – 30 / DR – 3

Initiatine - +5

Speed – 50 feet (10 squares)

Dodge defense – 13

Base attack / grapple - +3 / +11

Attack – hoof +6 melee 1d8+4

Full attack – 2 hooves +6 melee 1d8+4 and bite +1 melee 1d4+2

Space / reach – 10 ft / 5 ft

Special qualities – low light vision, scent

Saves – F/R/W - +7/ +5 / +2

Abilities str/dex/con/int/wiz/cha – 18/13/17/2/13/6

Skills – listen +5, spot +4

Feats – endurance, run

Cost – 800 sp

A hyborian warhorse can fight while carrying a rider, but the rider cannot also attack unless he succeeds at a ride check DC 10


Kushite Warhorse

Large animal

Hit points – 25 / DR – 2

Initiatine - +4

Speed – 60 feet (12 squares)

Dodge defense – 12

Base attack / grapple - +2 / +8

Attack – hoof +3 melee 1d6+2

Full attack – 2 hooves +3 melee 1d6+2 and bite -2 melee 1d3+1

Space / reach – 10 ft / 5 ft

Special qualities – low light vision, scent

Saves – F/R/W - +7/ +4 / +2

Abilities str/dex/con/int/wiz/cha – 15/13/18/2/13/6

Skills – listen +4, spot +4

Feats – endurance, run

Cost – 200 sp

A kushite warhorse can fight while carrying a rider, but the rider cannot also attack unless he succeeds at a ride check DC 10


Stygian Warhorse

Large animal

Hit points – 26 / DR – 3

Initiatine - +5

Speed – 50 feet (10 squares)

Dodge defense – 13

Base attack / grapple - +3 / +12

Attack – hoof +7 melee 1d8+5

Full attack – 2 hooves +7 melee 1d8+5 and bite +5 melee 1d4+3

Space / reach – 10 ft / 5 ft

Special qualities – low light vision, scent

Saves – F/R/W - +6/ +5 / +2

Abilities str/dex/con/int/wiz/cha – 20/13/15/2/13/6

Skills – listen +5, spot +4

Feats – endurance, run, multiattack

Cost – 1500 sp

A stygian warhorse can fight while carrying a rider, but the rider cannot also attack unless he succeeds at a ride check DC 10


Turanian Desert Warhorse

Large animal

Hit points – 22 / DR – 2

Initiatine - +4

Speed – 70 feet (14 squares)

Dodge defense – 12

Base attack / grapple - +2 / +9

Attack – hoof +4 melee 1d6+3

Full attack – 2 hooves +4 melee 1d6+3 and bite -1 melee 1d3+1

Space / reach – 10 ft / 5 ft

Special qualities – low light vision, scent

Saves – F/R/W - +6/ +4 / +2

Abilities str/dex/con/int/wiz/cha – 16/13/17/2/13/6

Skills – listen +4, spot +4

Feats – endurance, run, fleet footed

Cost – 750 sp

A turanian desert warhorse can fight while carrying a rider, but the rider cannot also attack unless he succeeds at a ride check DC 10

Δεν υπάρχουν σχόλια: